هادی خیابانی
Hadi Khiabani
شركت مهندسان مشاور آروند
Arvand Consultant Engineers

مطالعات معماری مربوطه :

-   انجام مطالعات 

-   انجام مطالعات فاز 0 

-   انجام مطالعات فاز 1 معماری

-   انجام مطالعات تکمیلی فاز 2 معماری